Điều khoản dịch vụ của Nickgenom v1.1 | cập nhật vào: 20 October 2020 - 05:45:02 | .

1. Yêu cầu

2. Sử dụng Giấy phép

3. Tuyên bố từ chối trách nhiệm

4. Hạn chế

5. Độ chính xác vật liệu

6. Liên kết

7. Sửa đổi

8. Luật áp dụng