Chúng tôi cảm ơn những con người vĩ đại đã tạo ra công nghệ đặc biệt này

Mọi trang web đều có công nghệ để vận hành và trang web của chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cố tình tiết lộ các công nghệ chúng tôi sử dụng để làm ví dụ cho các nhà phát triển trang web mới chớm nở. Chúng tôi sử dụng rất nhiều công nghệ mà chúng tôi không thể liệt kê tất cả chúng, để xem chúng, chúng tôi có thể sử dụng các công cụ của bên thứ ba như w3techs.com, wappalyzer.com, và builtwith.com.

Nginx
Apache
Varnish
OctoberCMS
GoogleAMP
MicrosoftPWA
Laravel
GoogleTag
Google Analytics
Google Code Prettify
Bootstrap
PHP
PolyfillJS
MomentJS
Google Fonts
Font Awesome
Jquery
JQuery Migrate
JQuery UI
SelectJS
Mobirise
JsDeliver
SweetAlert

We use technical and analytical cookies to ensure that we provide you with the best experience on our website. Read our cookie policy.