trò chuyện
1
x

Công cụ màu

Tạo màu sắc ngẫu nhiên để làm phong phú thêm màu sắc đẹp trên trang web của bạn bằng cách sử dụng các tùy chọn bên dưới.

Tải nội dung...

Điều chỉnh giá trị để tạo màu mới. Chỉ định số lượng các biến thể để xem kết quả.

Màu sắc


độ sáng


Số lượng màu : biến thể


Các biến thể mã màu

Tạo mã màu HEX, RGB, HSL, HWB, CMYK và NCOL bằng cách sử dụng các trường này.