ค่าสี

คุณค่าของสีเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่ทรงพลังที่สุดในงานศิลปะ หน้านี้สรุปองค์ประกอบคุณค่าของสีโดยย่อและกระชับ

ค่าสีแดง - เขียว - น้ำเงิน (RGB) เลขฐานสิบหก (ฐานสิบหก)

สีเป็นค่าฐานสิบหกในรูปแบบ #RRGGBB.
R=red, G=green, B=blue ค่าฐานสิบหก ระหว่าง 0 ถึง FF (เท่ากับทศนิยม255)

ตัวอย่าง :

HTML: <div style="color:#efef00;"> CSS: .classname {color:#efef00;}

#000000
(black)

#FF0000
(red)

#00FF00
(green)

#0000FF
(blue)

ค่าฐานสิบหกสามารถย่อให้สั้นลงเป็น #RGB, ตัวอย่างเช่น #F00 = #FF0000.

สีแดง - เขียว - น้ำเงิน rgb () สัญกรณ์การทำงาน

ระบายสีเป็นค่าทศนิยมในรูปของ: rgb (R, G, B)
R=red, G=green, B=blue ค่าทศนิยมระหว่าง 0 ถึง 255 (ร่วมกับ hex FF)

ตัวอย่าง :

HTML: <div style="color:rgb(128,128,64);"> CSS: .classname {color:rgb(128,128,64);}

rgb(0,0,0)
(black)

rgb(255,0,0)
(red)

rgb(0,255,0)
(green)

rgb(0,0,255)
(blue)

Red-Green-Blue-Alpha rgba () สัญกรณ์การทำงาน

ระบายสีค่าทศนิยมเป็น: rgba (R, G, B, A)
R=red, G=green, B=blue ค่าทศนิยมระหว่าง 0 และ 255 (ร่วมกับ hex FF)
A = alpha (ความโปร่งใส) ค่า antara 0.0 ( โปร่งใส/มองไม่เห็นอย่างเต็มที่) และ 1.0 (ไม่โปร่งใส)

ตัวอย่าง :

HTML: <div style="color:rgba(128,128,64,1.0);"> CSS: .classname {color:rgba(128,128,64,1.0);}

rgba(0,0,0,1.0)
(black 100%)

rgba(255,0,0,1.0)
(red 100%)

rgba(0,255,0,1.0)
(green 100%)

rgba(0,0,255,1.0)
(blue 100%)

ตัวอย่างอัลฟ่า: สีน้ำเงินบนพื้นหลังสีขาว

rgba(0,0,255,1.0)
(blue 100%)

rgba(0,0,255,0.75)
(blue 75%)

rgba(0,0,255,0.5)
(blue 50%)

rgba(0,0,255,0.25)
(blue 25%)

Hue-Saturation-Lightness hsl () สัญกรณ์การทำงาน

โมเดล hsl ใช้วงกลมสีรุ้ง (เฉดสี) ร่วมกับความอิ่มตัวของสีและความสว่างในรูปแบบ: hsl (H, S, L)
H (Hue) = มุมวงกลมสีตั้งแต่ 0 ถึง 360
S (Saturasi) = ความอิ่มตัวของสีจาก 0% ถึง 100% (100% คือความอิ่มตัวเต็มที่, 0% เป็นเฉดสีเทา)
L (Lightness) = ความสว่าง/ความสว่างจาก 0% ถึง 100% (ปกติ 50%, ขาว100%, 0% สีดำ)

ตัวอย่าง :

HTML: <div style="color:hsl(240,100%,50%);"> CSS: .classname {color:hsl(240,100%,50%);}

hsl(0,0%,0%)
(black)

hsl(0,100%,50%)
(red)

hsl(120,100%,50%)
(green)

hsl(240,100%,50%)
(blue)

ตัวอย่างความอิ่มตัว (ความสว่างปกติ 50%) :

hsl(240,100%,50%)
(blue 100% saturation)

blue

hsl(240,75%,50%)
(blue 75% saturation)

hsl(240,50%,50%)
(blue 50% saturation)

hsl(240,25%,50%)
(blue 25% saturation)

hsl(240,0%,50%)
(blue 0% saturation)

shade of gray

ตัวอย่างความสว่าง (ความอิ่มตัว 100%):

hsl(240,100%,100%)
(blue 100% lightness)

white

hsl(240,100%,75%)
(blue 75% lightness)

hsl(240,100%,50%)
(blue 50% lightness)

normal

hsl(240,100%,25%)
(blue 25% lightness)

hsl(240,100%,0%)
(blue 0% lightness)

black 

We use technical and analytical cookies to ensure that we provide you with the best experience on our website. Read our cookie policy.